בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, בכוונת אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בת"א,לערוך ולנהל רשימות מציעים לפי סוגי התקשרויות בתחומים שונים, אשר יהיו רשאים להשתתף במכרזים סגורים ובהתקשרויות לקבלת הצעות מחיר שתערוך המכללה.

כל המעוניין להיכלל במאגר הספקים של המכללה, נדרש להגיש את בקשתו, בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לעניין, לפי הפירוט להלן.
קבלתו של ספק וצירופו למאגר הספקים תבוצע אך ורק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים ואישור מחלקת הרכש וועדת המכרזים.
אין משום רישום בקשה במאגר הספקים הסכמה של המכללה לכלול את הספק ברשימת המספקים המאושרים.

טופס הצטרפות למאגר הספקים של אפקה

*שדה חובה